do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Uwaga - paczkomat !!

Uwaga jeśli wybierasz dostawę paczkomatem, sprawdź gabaryty wybranych produktów.

 • gabaryt A – maksymalne wymiary 8 X 38 X 64 cm, maksymalna waga: 25 kg;
 • gabaryt B – maksymalne wymiary 19 X 38 X 64 cm, maksymalna waga: 25 kg;
 • gabaryt C – maksymalne wymiary 41 X 38 X 64 cm, maksymalna waga: 25 kg.

Maksymalna długość to 60 cm reszta pozostaje na opakowanie 

Jeśli wybrałeś produkty o długości powyżej 60cm np deska balsowa, rurka węglowa - wybierz dostawę kurierem.

Nie uda się wcisnąć tych produktów do paczkoamtu :)

Warunki Gwarancji

Warunki Gwarancji

 1. Gwarancja dotyczy wszystkich produktów i akcesoriów dodatkowych wymienionych w informacjach ogólnych książki serwisowej 
  ( str. 1 ), oraz w zestawieniu sprzętowym karty gwarancyjnej dystrybuowanych i sprzedawanych przez RC-LIPOL i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. RC-LIPOL  gwarantuje sprawne działanie wszystkich produktów i akcesoriów dodatkowych, na których wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania przez osoby uprawnione, wpisane w kartę gwarancyjną jako operator UAVO, posiadające ważne świadectwo kwalifikacji oraz zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
 3. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: pieczęć 
  RC-LIPOL, dane obejmujące nazwę sprzętu (pełna nazwę), model, i numery seryjne akcesoriów dodatkowych, oraz datę odbioru i podpis Instruktora UAV oraz podpis operatora UAVO. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek 
  w Karcie Gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
 4. RC-LIPOL udziela gwarancji na okres wpisany w zestawienie sprzętowe, rubryka okres gwarancji, licząc od daty odbioru drona . Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz książka serwisową i uzupełnioną książką lotów.
 5. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez  RC-LIPOL lub producenta poszczególnych akcesoriów dodatkowych, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia drona i akcesoriów dodatkowych do serwisu RC-LIPOL. Okres ten może ulec wydłużeniu do 120 dni w przypadku potrzeby sprowadzenia części z poza granic kraju.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu 100 godzin lotu przynajmniej jednego przeglądu technicznego. Dokładna ilość przeglądów została określona w książce serwisowe.  Przeglądy te są płatne według cennika RC-LIPOL i muszą być odnotowane w książce serwisowej. W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z Gwarancji.
 7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w dronie i akcesoriach dodatkowych. Nie są objęte Gwarancją:  uszkodzenia urządzeń wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, 
  w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, mechaniczne uszkodzenia i wywołane nimi wady; wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć elektrycznych, zakłóceń elektromagnetycznych );  usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony;  czynności i części wymienione w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji drona , roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;  usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane użytkowaniem drona przez osoby nie uprawnione, błędnym doborem drona do wykonywanych zadań ; produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunięto lub zatarto.
 8. RC-LIPOL nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie 
  i bezpośrednie spowodowane w skutek wystąpienia wady, w szczególności: utracone dobra, obrót, zysk, oszczędności 
  i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożliwością zastosowania urządzenia. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy RC-LIPOL zostali powiadomieni przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
 9. Użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 10. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych użytkownik może ponieść koszty związane z wykonywanymi czynnościami.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany drona i akcesoriów dodatkowych na nowe, tego samego typu lub model nie gorszej specyfikacji, jeżeli w okresie gwarancji dokonano czterech napraw teka samego elementu w dronie lub akcesoriach dodatkowych. Dron lub akcesoria dodatkowe będzie nadal wykazywały wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do gwaranta.
 12. RC-LIPOL nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność serwisowa zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej lub gdy w uzgodnionym wcześniej terminie nie będzie odpowiednich warunków meteo na przeprowadzenie lutu testowego.
 13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 141, poz. 1176). 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl